Veronkorotukseen sovellettiin maksuunpanohetken säännöksiä

Vuosina 2006 – 2009 toimittamatta jääneiden ennakonpidätysten vuonna 2010 maksuunpanon yhteydessä määrättyyn veronkorotukseen voitiin soveltaa vuonna 2010 voimaan astuneita säännöksiä. Asian ratkaisi korkein hallinto-oikeus.

Työnantaja oli jättänyt toimittamatta ennakonpidätyksen vuosina 2006 – 2009 maksetuista palkoiksi katsotuista eristä. Toimittamattomat ennakonpidätykset maksuunpantiin työnantajalle yritysverotoimiston 20.10.2010 tekemillä maksuunpanopäätöksillä.

Maksuunpantuja määriä voitiin tällöin korottaa ennakkoperintälain (1118/1996) 44 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella enintään 30 prosentilla ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain (608/2009) sittemmin muutetun voimaantulosäännöksen 3 ja 6 momenttien nojalla.

Vuodet 2006 – 2009

Ennakkoperintälaki (1118/1996) 44 § 1 momentti 1 kohta

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulossäännöksen muuttamisesta (751/2009) 3 ja 6 momentti


KHO 23.6.2016/2809
Antopäivä: 23.6.2016
Taltionumero: 2809
Diaarinumero: 2007/2/14


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen