Ve­ro­tuk­sen oi­kai­su ve­ro­vel­vol­li­sen va­hin­gok­si

Verohallinto käytti Liech­tens­tei­nistä saatua vertailutietoa perusteena suomalaisen henkilön arvioverotuksessa ja veronkorotuksen määräämisessä. Korkein hallinto-oikeus käsitteli asian.

Ve­ro­hal­lin­to oli saa­nut ul­ko­mai­sel­ta ve­ro­vi­ra­no­mai­selta ver­tai­lu­tie­to­na tie­don, et­tä Suo­mes­sa asu­va hen­ki­lö A oli en­si­si­jai­se­na edun­saa­ja­na Liech­tens­tei­nis­sä ole­vaan pank­kiin pe­rus­te­tus­sa sää­tiös­sä.

Suo­men ja Liech­tens­tei­nin vä­lil­lä ei ol­lut ve­ro­so­pi­mus­ta ei­kä ky­sees­sä ole­viin ve­ro­vuo­siin so­vel­let­ta­vaa tie­to­jen­vaih­toa ve­roa­siois­sa kos­ke­vaa so­pi­mus­ta.

Sää­tiön va­ral­li­suus ve­ro­tet­tiin vuo­del­ta 2005 A:n va­ral­li­suu­te­na ja va­ral­li­suu­des­ta ar­vioi­tu­na las­ket­tu tuot­to A:n tu­lo­na ve­ro­vuo­sil­ta 2005 – 2010. Li­sä­tyl­le va­ral­li­suu­del­le ja tuo­toil­le mää­rät­tiin ve­ron­ko­ro­tus ve­ro­tus­me­net­te­lys­tä an­ne­tun lain 32 §:n 3 mo­men­tin pe­rus­teel­la.

Ul­ko­mai­sel­ta ve­ro­vi­ra­no­mai­sel­ta saa­tu asia­kir­ja-ai­neis­to otet­tiin näyt­tö­nä huo­mioon, vaik­ka asias­sa ei voi­tu pois­sul­kea si­tä mah­dol­li­suut­ta, et­tä A:n ja pan­kin yh­teyk­siä osoit­ta­vien asia­kir­jo­jen han­kin­taan ul­ko­mai­sil­le vi­ra­no­mai­sil­le oli alun­pe­rin liit­ty­nyt ri­kos.

Kun A ei ol­lut hä­nel­le va­ra­tus­ta ti­lai­suu­des­ta huo­li­mat­ta an­ta­nut asias­sa sel­vi­tys­tä, ve­ro­tus­me­net­te­lys­tä an­ne­tun lain 27 §:ssä sää­de­tyt ar­vio­ve­ro­tus­ta kos­ke­vat edel­ly­tyk­set oli­vat ole­mas­sa.

Asian sel­vit­tä­mis­vel­vol­li­suu­teen liit­ty­vä A:n väi­te Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen mu­kai­sen it­sek­ri­mi­noin­ti­suo­jan louk­kaa­mi­ses­ta hy­lät­tiin.

Ve­ro­vuo­det 2005 – 2010

Suo­men pe­rus­tus­la­ki 21 §
Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­mus 6 ar­tik­la
La­ki ve­ro­tus­me­net­te­lys­tä 11 §, 14 §, 27 §, 28 §, 32 § 3 mo­ment­ti, 56 § (1079/2005), 57 § (1079/2005) ja 57 § (1558/1995)
Tu­lo­ve­ro­la­ki 9 §
Va­ral­li­suus­ve­ro­la­ki 2 §


KHO:2016:100
Vuo­si­kir­ja­nu­me­ro: KHO:2016:100
An­to­päi­vä: 28.6.2016
Tal­tio­nu­me­ro: 2816
Diaa­ri­nu­me­ro: 3288/2/14


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen