So­siaa­lia­lan am­ma­til­li­sen työ­voi­man vuokraus

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan so­siaa­lia­lan am­ma­til­li­sen työ­voi­man an­ta­mi­nen ti­laa­ja­na ole­van kun­nan käyt­töön ei ol­lut ar­von­li­sä­ve­ro­lais­sa tai -di­rek­tii­vis­sä tar­koi­tet­tua so­siaa­li­huol­to­na pi­det­tä­vää pal­ve­lua, kun myyjäyhtiön lupakäsittely oli vielä kesken.

A Oy:llä oli So­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan lu­pa- ja val­von­ta­vi­ras­ton eli Val­vi­ran myön­tä­mä yk­si­tyi­sis­tä so­siaa­li­pal­ve­luis­ta an­ne­tus­sa lais­sa tar­koi­tet­tu lu­pa A Oy:n lu­kui­sil­la paik­ka­kun­nil­la yl­lä­pi­tä­miin van­hus­ten pal­ve­lu- tai hoi­va­ko­tei­hin.

A Oy:n saa­des­sa esi­mer­kik­si tar­jous­kil­pai­lun pe­rus­teel­la hoi­det­ta­vak­seen uu­den vas­taa­van kun­nan yl­lä­pi­tä­män lai­tok­sen, jon­ka asuk­kaat oli­vat kun­nan pää­tök­sen mu­kai­ses­ti so­siaa­li­huol­toon oi­keu­tet­tu­ja, A Oy:llä ei toi­min­nan al­kaes­sa ol­lut vie­lä ky­sei­seen toi­min­tayk­sik­köön Val­vi­ran myön­tä­mää lu­paa.

Lu­pa­kä­sit­te­lyn vi­reil­läo­loa­jak­si A Oy:n tar­koi­tuk­se­na oli teh­dä kun­nan kans­sa pal­ve­lu­so­pi­mus te­hos­te­tuis­ta pal­ve­lua­su­mis­pal­ve­luis­ta (han­kin­ta­so­pi­mus).

A Oy toi­mit­ti kun­nal­le han­kin­ta­so­pi­muk­sen mu­kai­sen hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­sen ver­ran so­pi­muk­sen vaa­ti­muk­set täyt­tä­viä sai­raan-, ter­vey­den- ja lä­hi­hoi­ta­jia se­kä hei­dän si­jais­ta­mi­seen­sa tar­vit­ta­van si­jais­työ­voi­man.

So­pi­ja­puol­ten yh­tei­nen tar­koi­tus oli, et­tä kun­ta tuot­ti han­kin­ta­so­pi­muk­sen mu­kai­set pal­ve­lut tois­tai­sek­si, kun­nes A Oy sai ky­seis­ten pal­ve­lu­jen edel­lyt­tä­män toi­mi­lu­van pal­ve­lu­ta­loon tai hoi­va­ko­tiin.

Han­kin­ta­so­pi­muk­sen voi­mas­sao­loai­ka­na A Oy:n kun­nal­le toi­mit­ta­ma hen­ki­lös­tö toi­mi kun­nan työn­joh­don alai­se­na. Han­kin­ta­so­pi­mus ei kat­ta­nut ter­vey­den- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­ja.

Asias­sa oli rat­kais­ta­va­na ky­sy­mys sii­tä, oli­ko A Oy:n suo­ri­tet­ta­va ar­von­li­sä­ve­roa A Oy:n han­kin­ta­so­pi­muk­sen voi­mas­sao­loai­kaan koh­dis­tu­vis­ta ve­loi­tuk­sis­ta kun­nal­ta.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä ar­von­li­sä­ve­ro­lain 38 §:n mu­kai­nen edel­ly­tys sii­tä, et­tä yk­si­tyi­sen so­siaa­li­huol­to­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jan toi­min­nan tu­lee ol­la vi­ra­no­mai­sen val­vo­maa, ei ole ar­von­li­sä­ve­ro­di­rek­tii­vin vas­tai­nen, ku­ten ei myös­kään edel­ly­tys sii­tä, et­tä ve­rot­to­muus edel­lyt­tää kul­le­kin toi­min­tayk­si­köl­le myön­net­tyä Val­vi­ran lu­paa.

So­siaa­lia­lan am­ma­til­li­sen työ­voi­man an­ta­mi­nen ti­laa­ja­na ole­van kun­nan käyt­töön ei ol­lut ar­von­li­sä­ve­ro­lais­sa tai -di­rek­tii­vis­sä tar­koi­tet­tua so­siaa­li­huol­to­na pi­det­tä­vää pal­ve­lua. A Oy:n va­li­tus hy­lät­tiin.

Yri­tys­ve­ro­toi­mis­ton en­nak­ko­rat­kai­su ajal­le 17.2.2014 – 31.12.2015

Ar­von­li­sä­ve­ro­la­ki 1 § 1 mo­ment­ti 1 koh­ta, 37 § ja 38 §
Yh­tei­ses­tä ar­von­li­sä­ve­ro­jär­jes­tel­mäs­tä an­net­tu neu­vos­ton di­rek­tii­vi 2006/112/EY 132 ar­tik­la 1 koh­ta g ala­koh­ta
La­ki yk­si­tyi­sis­tä so­siaa­li­pal­ve­luis­ta 7 § ja 8 §
Unio­nin tuo­miois­tui­men tuo­mio asias­sa C-594/13, “go fair” Zei­tar­beit


KHO:2016:101
Vuo­si­kir­ja­nu­me­ro: KHO:2016:101
An­to­päi­vä: 28.6.2016
Tal­tio­nu­me­ro: 2827
Diaa­ri­nu­me­ro: 3642/2/14


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen