Siir­ret­tä­vän PVC-hal­lin kiinteistövero

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tilapäisesti vuokratuista siir­ret­tä­vistä PVC-hal­leista ei tarvinnut suorittaa kiinteistöveroa.

Oy omis­ti kak­si PVC-hal­lia, joi­ta se vuok­ra­si käy­tet­tä­vik­si va­ras­toin­ti- ja tuo­tan­to­tar­koi­tuk­siin asiak­kai­den hal­lit­se­mil­la kiin­teis­töil­lä. Yh­tiö toi­mit­ti asiak­kail­leen hal­lin run­koi­neen se­kä asen­nus- ja kor­jaus­pal­ve­lui­neen.

Hal­lien run­got oli val­mis­tet­tu kuu­ma­sin­ki­tys­tä te­räk­ses­tä ja nii­den suo­ja­kan­kaa­na käy­tet­tiin PVC-ka­te­kan­gas­ta. Hal­lit ank­ku­roi­tiin ta­sai­sel­le maa- tai as­falt­ti­poh­jal­le esi­mer­kik­si maa­kii­lo­jen avul­la.

Vuok­ra­so­pi­mus oli tyy­pil­li­ses­ti vuo­den tai kah­den mit­tai­nen, min­kä jäl­keen hal­lit pu­ret­tiin ja siir­ret­tiin toi­seen paik­kaan vuok­rat­ta­vik­si uu­del­le asiak­kaal­le tai säi­ly­tet­tä­vik­si yh­tiön va­ras­toon.

Hal­lit oli­vat vuo­den 2011 lo­pus­sa vuok­rat­tui­na ja pys­ty­tet­tyi­nä asiak­kaan hal­lit­se­mal­la kiin­teis­töl­lä.

Kun yh­tiön vuok­raa­mat PVC-hal­lit pys­ty­tet­tiin asiak­kaan hal­lit­se­mal­le kiin­teis­töl­le vain vä­liai­kai­ses­ti, ei­kä nii­tä ol­lut tar­koi­tet­tu pal­ve­le­maan kiin­teis­tön käyt­töä py­sy­väs­ti, ja kun myös otet­tiin huo­mioon hal­lien maa­poh­jaan kiin­nit­tä­mis­ta­pa se­kä help­po pu­ret­ta­vuus ja siir­ret­tä­vyys, hal­le­ja ei ol­lut pi­det­tä­vä sel­lai­si­na kiin­teis­tö­ve­ro­lain 2 §:n 2 mo­men­tin 1 koh­das­sa tar­koi­tet­tui­na ra­ken­nuk­si­na tai ra­ken­nel­mi­na, joi­hin so­vel­le­taan lain kiin­teis­töä kos­ke­via sään­nök­siä. Hal­leis­ta ei si­ten ole ol­lut mää­rät­tä­vä kiin­teis­tö­ve­roa.

A Oy:n va­li­tus hy­väk­syt­tiin ja hal­le­ja kos­ke­vat kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­set se­kä oi­kai­su­lau­ta­kun­nan ja hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­set ku­mot­tiin.

Ve­ro­vuo­si 2012

Kiin­teis­tö­ve­ro­la­ki 2 § 1 ja 2 mo­ment­ti se­kä 15 §


KHO:2016:102
Vuo­si­kir­ja­nu­me­ro: KHO:2016:102
An­to­päi­vä: 28.6.2016
Tal­tio­nu­me­ro: 2828
Diaa­ri­nu­me­ro: 2849/2/14


Kirjoittaja: Lassi Mäkinen