Siir­ret­tä­vän PVC-hal­lin kiinteistövero

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tilapäisesti vuokratuista siir­ret­tä­vistä PVC-hal­leista ei tarvinnut suorittaa kiinteistöveroa. Oy omis­ti kak­si PVC-hal­lia, joi­ta se vuok­ra­si käy­tet­tä­vik­si va­ras­toin­ti- ja tuo­tan­to­tar­koi­tuk­siin asiak­kai­den hal­lit­se­mil­la kiin­teis­töil­lä. Yh­tiö toi­mit­ti asiak­kail­leen hal­lin run­koi­neen se­kä asen­nus- ja kor­jaus­pal­ve­lui­neen. Hal­lien run­got oli val­mis­tet­tu kuu­ma­sin­ki­tys­tä te­räk­ses­tä ja nii­den suo­ja­kan­kaa­na käy­tet­tiin PVC-ka­te­kan­gas­ta. Hal­lit ank­ku­roi­tiin ta­sai­sel­le maa- tai as­falt­ti­poh­jal­le esi­mer­kik­si maa­kii­lo­jen avul­la. Vuok­ra­so­pi­mus […]

Jatka lukemista


So­siaa­lia­lan am­ma­til­li­sen työ­voi­man vuokraus

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan so­siaa­lia­lan am­ma­til­li­sen työ­voi­man an­ta­mi­nen ti­laa­ja­na ole­van kun­nan käyt­töön ei ol­lut ar­von­li­sä­ve­ro­lais­sa tai -di­rek­tii­vis­sä tar­koi­tet­tua so­siaa­li­huol­to­na pi­det­tä­vää pal­ve­lua, kun myyjäyhtiön lupakäsittely oli vielä kesken. A Oy:llä oli So­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan lu­pa- ja val­von­ta­vi­ras­ton eli Val­vi­ran myön­tä­mä yk­si­tyi­sis­tä so­siaa­li­pal­ve­luis­ta an­ne­tus­sa lais­sa tar­koi­tet­tu lu­pa A Oy:n lu­kui­sil­la paik­ka­kun­nil­la yl­lä­pi­tä­miin van­hus­ten pal­ve­lu- tai hoi­va­ko­tei­hin. A Oy:n […]

Jatka lukemista


Ve­ro­tuk­sen oi­kai­su ve­ro­vel­vol­li­sen va­hin­gok­si

Verohallinto käytti Liech­tens­tei­nistä saatua vertailutietoa perusteena suomalaisen henkilön arvioverotuksessa ja veronkorotuksen määräämisessä. Korkein hallinto-oikeus käsitteli asian. Ve­ro­hal­lin­to oli saa­nut ul­ko­mai­sel­ta ve­ro­vi­ra­no­mai­selta ver­tai­lu­tie­to­na tie­don, et­tä Suo­mes­sa asu­va hen­ki­lö A oli en­si­si­jai­se­na edun­saa­ja­na Liech­tens­tei­nis­sä ole­vaan pank­kiin pe­rus­te­tus­sa sää­tiös­sä. Suo­men ja Liech­tens­tei­nin vä­lil­lä ei ol­lut ve­ro­so­pi­mus­ta ei­kä ky­sees­sä ole­viin ve­ro­vuo­siin so­vel­let­ta­vaa tie­to­jen­vaih­toa ve­roa­siois­sa kos­ke­vaa so­pi­mus­ta. Sää­tiön va­ral­li­suus ve­ro­tet­tiin […]

Jatka lukemista


Liiketoimintasiirto

Keskusverolautakunta on julkaissut liiketoimintasiirtoa koskevan ennakkoratkaisun. Yhdeksän yhtiön omistamia yksittäisiä osake-eriä ei pidetty itsenäisinä liiketoiminnan osina. Yhdeksän paikallista sähköyhtiötä omistivat yhdessä 99 prosenttia A Oy:stä, joka harjoitti niiden toiminnasta erillistä alueverkkotoimintaa. Sähköyhtiöiden omistusosuudet A Oy:stä vaihtelivat 1,5 prosentista 20,5 prosenttiin. Paikallisten sähköyhtiöiden oli tarkoitus siirtää omistamansa A Oy:n osakkeet perustettavalle yhtiölle. Kunkin sähköyhtiön omistamaa yksittäistä […]

Jatka lukemista


Yhteisön saaman osingon verovapauden rajoittaminen

Verohallinto on julkaissut ohjeen yhteisön saaman osingon verovapauden rajoittamisesta. Verohallinnon ohjeessa käsitellään muutoksia yhteisöjen saamien osinkotulojen verovapautta koskevaan sääntelyyn. Suomen osinkoverosääntely pohjautuu EU:n emo-tytäryhtiödirektiivin verovapaussääntelyyn. Direktiiviä on muutettu 2014 ja 2015 rajoittamalla osinkojen verovapautta. Taustalla on hybridirahoitusjärjestelyillä toteutetun aggressiivisen verosuunnittelun ehkäiseminen. Direktiivin muutos on saatettu Suomessa voimaan lisäämällä elinkeinoverolain 6 a §:ään uusi 9 ja […]

Jatka lukemista


Veronkorotukseen sovellettiin maksuunpanohetken säännöksiä

Vuosina 2006 – 2009 toimittamatta jääneiden ennakonpidätysten vuonna 2010 maksuunpanon yhteydessä määrättyyn veronkorotukseen voitiin soveltaa vuonna 2010 voimaan astuneita säännöksiä. Asian ratkaisi korkein hallinto-oikeus. Työnantaja oli jättänyt toimittamatta ennakonpidätyksen vuosina 2006 – 2009 maksetuista palkoiksi katsotuista eristä. Toimittamattomat ennakonpidätykset maksuunpantiin työnantajalle yritysverotoimiston 20.10.2010 tekemillä maksuunpanopäätöksillä. Maksuunpantuja määriä voitiin tällöin korottaa ennakkoperintälain (1118/1996) 44 §:n 1 […]

Jatka lukemista